info@bedrijf-advies.nl
085 – 902 02 17

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten verleend aan Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen de opdrachtnemer.
1. Begripsbepaling.
· Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
· Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord. In ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte-overeenkomst of opdrachtbevestiging.
· Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, bestanden en stukken, waar onder gegevensdragers, alsmede door opdrachtnemer vervaardigde goederen, bestanden en stukken, waar onder gegevensdragers.
2.  Overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een door opdrachtnemer, met goedvinden door opdrachtgever, ingeschakelde rechtspersoon of natuurlijk persoon, ter (mede) uitvoering van een opdracht in het kader van de te verrichten werkzaamheden.
3. Aanvang en duur van de overeenkomst.
De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat door opdrachtgever een ondertekende offerte-overeenkomst of opdrachtbevestiging ondertekend voor akkoord, is terug ontvangen door opdrachtnemer en/of het voorschot bedrag is betaald aan opdrachtnemer. De offerte-overeenkomst kent een geldigheidsduur van maximaal 1 maand na dagtekening, tenzij in de offerte-overeenkomst anders is aangegeven.
4. Gegevens van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in dat de door hem aan opdrachtnemer verstrekte bescheiden in overeenstemming zijn met de feiten. Opdrachtnemer heeft het recht de (aanvang van de) werkzaamheden op te schorten tot het moment dat naar oordeel van opdrachtnemer, opdrachtgever aan voornoemde verplichting heeft voldaan.
5. Uitvoeren van de werkzaamheden die in opdracht zijn gegeven.
Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de verleende opdracht zijn aangegeven, nadat opdrachtgever daarvan in kennis gesteld is en hiermee akkoord is gegaan. Opdrachtnemer verzendt of vervoert bescheiden via gewone post, per e-mail of per telefax, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft dat verzending dient te geschieden op een wijze zoals opdrachtgever wenst.
6. Aard werkzaamheden.
Voor zover in de offerte niet anders schriftelijk wordt overeengekomen, bestaan de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden uit het leveren van een bijdrage aan het vaststellen en analyseren van beleidsmatige, organisatorische en financiële vraagstukken die zich binnen en/of met betrekking tot de organisatie van de opdrachtgever voordoen en advisering terzake het oplossen van deze vraagstukken. .
7. Beroepsorganisatie.
Indien medewerkers van opdrachtnemer aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie maakt betreffende medewerker alleen en nadrukkelijk duidelijk en bekend, middels ondertekening van (advies)rapportages duidelijk of de regels van bedoelde beroepsorganisatie van toepassing zijn. Voornoemde (advies)rapporten worden dan ondertekend met de opmerking dat de medewerker lid is en optreedt van bedoelde beroepsorganisatie. Op verzoek van opdrachtgever kan een exemplaar van de regels van de betreffende beroepsorganisatie worden toegezonden of verstrekt opdrachtnemer internetdata waarop opdrachtgever bedoelde regels terug kan vinden.
8. Het beëindigen van opdrachten/werkzaamheden.
De overeenkomst van opdracht wordt beëindigd:
a. Bij een onoplosbaar verschil van inzicht over de werkwijze van opdrachtnemer tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever,
b. Indien naar de mening van opdrachtnemer niet de mogelijkheid aanwezig is om tot een eigen onafhankelijke oordeelsvorming te komen en deze aan de opdrachtgever over te brengen.
c. Indien de opdrachtgever onwettige doelstellingen of methoden nastreeft,
d. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt na daartoe schriftelijk te zijn verzocht door opdrachtnemer,
e. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd door opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de wederpartij. Bepalingen van de overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
f. Per onmiddellijk ingeval van faillissement, surseance van betaling dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever anders zijn overeengekomen.
9. Garantiebepalingen en aansprakelijkheid.
Garanties voor het behalen voor het beoogde en/of vastgelegde doel kunnen door opdrachtnemer niet worden verstrekt. Er kunnen te veel factoren van invloed zijn op het welslagen van het advies, zowel tijdens als na het adviestraject.
Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van eventueel overgenomen/verwerkt cijfermateriaal (balans, winst & verliesrekening) van de opdrachtgever in het advies. Er wordt daarop geen accountantscontrole uitgeoefend/toegepast. Eventuele door opdrachtnemer opgestelde prognoses kunnen zowel positief als negatief afwijken van de werkelijkheid. Opdrachtnemer aanvaardt ook daarvoor geen aansprakelijkheid.
Voor alle directe schade van opdrachtgever veroorzaakt door grove schuld en/of opzet bij de uitvoering van de desbetreffende opdracht door opdrachtnemer, diens ondergeschikten of door opdrachtnemer ingeschakelde derde(n), is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag van anderhalf maal het honorarium zoals dat door opdrachtnemer voor de verrichte werkzaamheden van die opdracht aan opdrachtgever is gefactureerd in het tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan het moment van de aan de schade ten gronde liggende tekortkoming.
Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei verband houdende met het, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per gewone post, e-mail of telefax, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen, in ieder geval indien de aanspraak is ontstaan door toedoen van het verstrekken van gegevens welke in strijd zijn met de werkelijkheid, tenzij opdrachtgever aantoont dat de aanspraak geen verband houdt met de verstrekte gegevens of indien sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
10. Prijzen, facturering en reclames.
De door opdrachtnemer in de maatwerk overeenkomst opgegeven prijzen luiden, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven, is opdrachtnemer na voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
Opdrachtnemer factureert wekelijks, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Het factuurbedrag dient gestort te worden ten gunste van een door opdrachtnemer aan opdrachtgever aangeven bankrekening zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
Opdrachtnemer hanteert een stipte betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
In geval van een gezamenlijk verleende opdracht aan opdrachtnemer, zijn opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
Reclames van opdrachtgevers dienen schriftelijk binnen 30 dagen na datum uitgebracht advies door opdrachtnemer te zijn ontvangen, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
Opdrachtgever heeft, in geval van een terecht ingestelde reclame, de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de verleende opdracht. Eventueel te veel vooruitbetaald honorarium zal worden gerestitueerd.
Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11. Geheimhouding.
Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de verleende opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en door de verwerking daarvan verkregen resultaten. Opdrachtnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem in te schakelen derden. Opdrachtnemer is gerechtigd het na bewerking verkregen cijfermateriaal aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits het gebruikte cijfermateriaal niet te herleiden is tot individuele opdrachtgevers.
Opdrachtgever mag door opdrachtnemer verstrekte (advies)rapportages en/of bescheiden niet aan derden openbaar maken, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
12. Intellectueel eigendom.
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de verleende opdracht, voor zover die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder (advies)rapportages, werkwijzen, softwareprogramma’s, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Het is opdrachtgever ook niet toegestaan om hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
13. Overmacht.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
14. Opschortingrecht.
Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken (zoals rapportages en dergelijke) aan opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
15. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtgever zijn woonplaats heeft.
Aldus opgemaakt te Helmond, december 2015
Van Montfort & Van Dijck Bedrijf Advies Bureau B.V.